A számnevek

A számneveket akkor használjuk, ha meg akarjuk mondani az időpnotot, mikor születtünk, vagy pontos számot adni a megszámolt tárgyaknak, személyeknek. Itt is fajtákra osztjuk őket.

1. A határozott számnév

Határozott számnévnek nevezzük azokat, amelyeket meg tudunk számolni, meg tudjuk mondani pontosan, hogy mennyi van belőle.

a) A tőszámnév

Tőszámnevek alatt értjük az egyszerű számokat, amelyeket a mindennapokban használunk.

eins - egy
zwei - kettő
drei - három
vier - négy
fünf - öt
sechs - hat
sieben - hét
acht - nyolc
neun - kilenc
zehn - tíz
elf - tizenegy
zwölf - tizenkettő
dreizehn - tizenhárom
vierzehn - tizennégy
fünfzehn - tizenöt
sechzehn - tizenhat
siebzehn - tizenhét
achtzehn - tizennyolc
neunzehn - tizenkilenc
zwanzig - húsz
dreißig - harminc
vierzig - negyven
fünfzig - ötven
sechzig - hatvan
siebzig - hetven
achtzig - nyolcvan
neunzig - kilencven
hundert - száz
tausend - ezer

A tőszámneveket a fentiek alapján képezzük. Ha például 22-t akarunk kifejezni, akkor azt mondjuk, hogy kettő (zwei), utána az és (und) kötőszó, majd a végére húsz (zwanzig). Vagyis kettő és húsz, mindezt egybe írva - zweiundzwanzig.

Példák:

49 - neunundvierzig
51 - einundfünfzig

Ha nagobb számot kell kimondanunk, akkor sincs gond:

138 - einhundert-achunddreißig

Ha ennél nagobb számmal találkozunk, ugyanígy fejezhetjük ki:

2011 - zweitausend-elf

Évszámok esetében megtehetjük azt is, hogy például 1945 -nél azt mondjuk, hogy 19 száz és azután 45.

1945 - neunzehnhundert-fünfundvierzig

b) A sorszámnevek

A szorszámnevekkel fejezhetjük ki a tárgy/személy sorban, rangban elfoglalt helyét, illetve ezt használjuk arra is, ha egy adott hónap x-edik napján történő esemény időpontját. Vagyis:

augusztus 20.-án - am zwanzigsten August

Láthatjuk, hogy ha időpontot jelölünk meg vele, akkor elé egy am (an+dem) kerül, amellyel azt fejezzük ki, hogy -án/-én.

Persze a sorszámnevek használatának is van szabálya. Az első három szám rendhagyó, vagyis rájuk ez a szabály nem érvényes:

erste - első
zweite - második
dritte - harmadik

A többire az a szabály érvényesül, hogy: 4-től 20-ig a számok "-te" végződést kapnak, 20-től fölfelé pedig "-ste" végződést. Melléknevekként ragozzuk őket. Példa:

fünfte - ötödik
siebte - hetedik
zehnte - tizedik
vierzehnte - tizennegyedik
zwanzigste - huszadik
hundertste - századik
tausendste - ezredik

c) A törtszámnevek

A törtszámneveket ugyanúgy képezzük, mint a sorszámneveket, csak "-tel" véződést kapnak. Ez azonban ugyancsak szabályon alapul: 1-től 20-ig "-tel" a végződés, 20-től felfelé pedig "-stel".

erstel - egyed
zweitel - ketted
drittel - harmad
viertel - negyed
zehntel - tized
dreizehntel - tizenharmad
zwanzigstel - huszad
hundertstel - század
tausendstel - ezred

Ha nem egész számot mundunk, akkor csak egyszerűen elé mondjuk a számlálót:

dreviertel - háromnegyed
fünfzwnazigstel - öthuszad

2. A határozatlan számnév

Azokat a számneveket vesszük határozatlannak, amelyekről nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi az értékük.

viel - sok
wenig - kevés

Ezeket melléknevekként ragozzuk, és fokozzuk. Fokozásnál meg kell néznünk, hogy melyik rendhagyó és melyik nem:

veil - mehr - (am) meist(en)
wenig - weniger - (am) wenigst(en)